CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty NS BlueScope Pte Ltd
Chính sách bảo vệ dữ liệu
Công ty NS BlueScope Pte Ltd và các công ty liên quan cũng như các đại diện và/hoặc đại lý (gọi chung là “NSB“, “chúng tôi“, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi“) cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Mục đích của chính sách này

Chính sách bảo vệ dữ liệu (“DPP“) này nhằm mục đích thông báo cho quý về về cách thức Công ty NS BlueScope Pte Ltd và các công ty liên quan quản lý Dữ liệu cá nhân theo Đạo luật về Bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore (Số 26, năm 2012) hoặc các luật bảo vệ dữ liệu địa phương (“PDPA”). Vui lòng dành thời gian đọc DPP này để bạn biết và hiểu mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách này áp dụng như thế nào

Khi tương tác với chúng tôi, gửi thông tin cho chúng tôi, mua hoặc sắm được bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, bạn chấp thuận và đồng ý để chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn, và tiết lộ Dữ liệu cá nhân đó cho nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền và các bên thứ ba liên quan theo cách thức được quy định trong DPP này.

Các bản cập nhật – Ngày cập nhật gần nhất: [điền thông tin ngày]

Chúng tôi có thể cập nhật DPP này bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng DPP nhất quát với sự phát triển tương lai của chúng tôi, xu hướng ngành và mọi thay đổi trong yêu cầu pháp lý hoặc luật định. Theo các quyền của bạn quy định bởi pháp luật, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản phổ biến của DPP này được cập nhật liên tục trên trang web của chúng tôi [chèn]. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin được cập nhật về xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.

 

1. Dữ liệu cá nhân

 

1.1 Trong tài liệu này, Dữ liệu cá nhân bao gồm các “dữ liệu cá nhân” như được xác định trong luật về quyền riêng tư của Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei và Myanmar và các “thông tin” các nhân như được xác định trong luật về quyền riêng tư của Việt Nam.

 

1.2 Ví dụ về các Dữ liệu cá nhân đó mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm (phụ thuộc vào bản chất của việc bạn tương tác với chúng tôi) tên, số hộ chiếu hoặc số nhận dạng khác, (các) số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến bất kỳ cá nhân nào mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn có thể gửi cho chúng tôi (bao gồm cả hình thức dữ liệu sinh trắc học), hoặc qua hình thức tương tác khác.

 

2.Thu thập Dữ liệu cá nhân

 

2.1 Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

 

Tùy thuộc vào khả năng cụ thể mà bạn có thể tương tác với chúng tôi và cách thức bạn thực hiện, chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân theo những cách sau đây:

Thông thường

(a) khi bạn gửi đơn cho chúng tôi;

(b) khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác và giao dịch của bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi;

(c) khi bạn hưởng ứng các cuộc khảo sát và các sáng kiến nghiên cứu được thực hiện bởi chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi;

(d) khi bạn hoàn thành và gửi đơn cho chúng tôi;

(e) khi bạn tương tác với nhân viên của chúng tôi, ví dụ: thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi lại), thư, fax, gặp mặt trực tiếp và email;

(f) khi bạn tương tác thông qua các trang web của chúng tôi;

(g) khi bạn phản hồi lại yêu cầu của chúng tôi về Dữ liệu cá nhân bổ sung;

(h) khi chúng tôi ghi lại hình ảnh của bạn qua camera giám sát trong khi bạn có mặt tại cơ sở của chúng tôi, hoặc qua hình ảnh hoặc video do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi chụp khi bạn tham dự các sự kiện do chúng tôi tổ chức; Marketing, tiếp cận khách hàng và lợi ích

(i) khi bạn yêu cầu chúng tôi liên hệ, được nêu trong email hoặc danh sách gửi thư khác;

(j) khi bạn đăng ký vào một chương trình khách hàng hoặc tiếp thị hoặc tham gia vào một chương trình tiếp thị hoặc quản lý quan hệ khách hàng;

(k) khi bạn tham gia hoặc giành được lợi ích khách hàng; và khi bạn gửi Dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

 

2.2 cookie

 

Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, bạn thường duyệt ẩn danh, tuy nhiên, vui lòng xem phần bên dưới về việc sử dụng cookie. Chúng tôi không tự động thu thập Dữ liệu cá nhân tại trang web của mình, bao gồm cả địa chỉ email của bạn trừ khi chính bạn cung cấp thông tin đó.

 

2.3 Nội dung về Dữ liệu cá nhân của người khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi?

 

Nếu có thể, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn. Nếu chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ người khác, chúng tôi có thể (nếu thích hợp) thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo bạn đã đồng ý với việc thu thập Dữ liệu cá nhân về mình và hoàn cảnh thu thập. Tóm lại, xin lưu ý rằng nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: thông tin của vợ/chồng, con cái, cha mẹ), trước tiên, bạn nên có sự đồng ý của bên thứ ba đó trước khi cung cấp Dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi. Nếu bạn không chắc chắn, xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu xảy ra trường hợp khác. Bằng cách gửi thông tin đó cho chúng tôi, bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích tương ứng.

 

2.4 Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân nào?

 

Bản chất của Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh thu thập thông tin đó. Nó có thể bao gồm: tên của bạn, thông tin liên lạc, thông tin liên quan đến giao dịch (như có thể cần thiết để xử lý hoặc quản lý các giao dịch hoặc giao thiệp của bạn với chúng tôi).

 

2.5 Vui lòng đảm bảo Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp là đầy đủ, xác đáng và đúng sự thật

 

Bạn nên đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu cá nhân được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, xác đáng, đúng sự thật và chính xác. Nếu có thay đổi đối với Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng cập nhật ngay. Việc bạn không cập nhật cho chúng tôi có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc xử lý các ứng dụng hoặc yêu cầu của bạn.

 

2.6 Nếu bạn từ chối cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của mình thì sao?

 

Đối với Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ thu thập khi chúng tôi có quyền thực hiện theo luật hiện hành hoặc khi chúng tôi phải thực hiện để tạo điều kiện và hỗ trợ các tương tác với bạn và/hoặc các giao dịch mà bạn tham gia cùng chúng tôi. Vì thế, chúng tôi có quyền và cần Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện vai trò của mình hoặc thực hiện các mục đích được nêu thêm trong DPP này.

 

Nếu bạn từ chối cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi không thể thực hiện vai trò của mình hoặc thực hiện các mục đích và chức năng hiện hành mà chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi có thể có quyền hủy bỏ hoặc ngừng tiến hành trong các tương tác và giao dịch tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền áp dụng các hậu quả pháp lý của việc này và sẽ bảo lưu các quyền của mình trong các tình huống như vậy.

 

3. Mục đích của việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

 

3.1 Thông thường, chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Truyền đạt và xử lý các yêu cầu của bạn

(a) trả lời, giải quyết và xử lý các truy vấn, khiếu nại, phản hồi, đề xuất và yêu cầu của bạn;

(b) xác minh danh tính của bạn bằng cách kiểm tra bảo mật/thẩm tra;

(c) khớp với bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn đối với bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong DPP;

Tuân thủ luật pháp và quản lý sự cố/điều tra

(d) ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm gian lận và rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố, phân tích và quản lý rủi ro thương mại;

(e) quản lý sự an toàn và an ninh của cơ sở và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện giám sát bằng camera quan sát và tiến hành giải phóng mặt bằng an ninh);

(f) liên quan đến bất kỳ khiếu nại, điều tra, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc soạn thảo và đánh giá các tài liệu, tài liệu giao dịch, nhận tư vấn pháp lý và tạo điều kiện giải quyết tranh chấp), và/hoặc bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của chúng tôi;

(g) giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác với khách hàng để đảm bảo chất lượng, thực hiện các yêu cầu, quản lý các quyền hợp pháp và mục đích xác minh danh tính;

(h) quản lý và lập báo cáo về các sự cố;

(i) tuân thủ mọi quy tắc, luật và quy định hiện hành, bộ quy tắc thực tiễn hoặc hướng dẫn hoặc nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật và điều tra của các cơ quan có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn tiết lộ cho các cơ quan quản lý, tiến hành kiểm tra, giám sát và điều tra hoặc tiến hành thẩm tra khách hàng);

Thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi

(j) quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của NSB và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ của chúng tôi;

(k) tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào) liên quan đến NSB;

(l) yêu cầu phản hồi hoặc tham gia khảo sát, cũng như tiến hành nghiên cứu và/hoặc phân tích thị trường để thống kê, định hình hoặc nhằm các mục đích khác để chúng tôi thiết kế và cải thiện hàng hóa và dịch vụ của mình, hiểu được thị hiếu và xu hướng thị trường, và để xem xét, phát triển và cải thiện chất lượng hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi;

(m) quảng bá sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc quảng bá sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm; và bất kỳ mục đích nào có liên quan hợp lý đến bất kỳ mục đích nào ở trên

 

3.2 Bên cạnh đó, NSB thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Nếu bạn là nhân viên, cán bộ hoặc giám đốc của khách hàng của chúng tôi

(a) xác minh và xử lý các thông tin chi tiết cá nhân của bạn để duy trì hồ sơ chính xác;

(b) liên lạc với bạn để thông báo về những thay đổi và sự diễn biến trong các chính sách, điều khoản và điều kiện của NSB và các thông tin hành chính khác;

(c) tạo và duy trì hồ sơ của khách hàng trong cơ sở dữ liệu hệ thống của chúng tôi;

(d) quản trị và tạo điều kiện cho khách hàng tham gia (ví dụ: chương trình khách hàng thân thiết và chương trình trao thưởng, chương trình quản lý quan hệ khách hàng) (gọi chung là “Chương trình thu hút khách hàng“) nhưng không giới hạn ở chương trình khách hàng thân thiết bán lẻ GROOVE, như nền tảng kinh doanh bán lẻ, thẻ quyền lợi TRUE BLUE, chương trình thành viên khách hàng, v.v.;

(e) đáp ứng các yêu cầu hoặc giao dịch của bạn liên quan đến tiếp cận và liên lạc khách hàng (ví dụ: chương trình gửi thư hoặc quảng cáo trực tiếp, v.v.);

(f) phân tích hồ sơ, giao dịch hoặc lịch sử giao dịch của bạn với chúng tôi để xác định cách thức chúng tôi có thể cải thiện hỗ trợ hoặc tương tác với bạn, bao gồm tăng cường mối quan hệ của mình với bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi;

(g) tổ chức và tạo điều kiện cho các cuộc họp của khách hàng,

(h) xử lý các yêu cầu dịch vụ và theo dõi mọi thỏa thuận hoặc cam kết với chúng tôi; và bất kỳ mục đích nào có liên quan hợp lý đến bất kỳ mục đích nào ở trên.

 

Xin lưu ý:  thêm rằng mọi Chương trình thu hút khách hàng có thể phải tuân theo các điều khoản & điều kiện và có thể bao gồm các chính sách bảo mật hoặc chính sách bảo vệ dữ liệu riêng. Nếu vậy, các chính sách đó sẽ được áp dụng song song và bên cạnh DPP, mặc dù mọi mâu thuẫn giữa hai bên sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho chính sách Chương trình thu hút khách hàng.

Nếu bạn là nhân viên, cán bộ hoặc chủ sở hữu của nhà cung cấp hoặc đại lý dịch vụ bên ngoài cung cấp dịch vụ cho chúng tôi

(a) đánh giá sự phù hợp của tổ chức của bạn với tư cách là nhà cung cấp hoặc đại lý dịch vụ bên ngoài;

(b) quản lý đấu thầu dự án và báo giá, xử lý đơn hàng hoặc quản lý cung cấp hàng hóa và dịch vụ;

(c) tạo và duy trì hồ sơ của các nhà cung cấp và đại lý dịch vụ trong cơ sở dữ liệu hệ thống của chúng tôi;

(d) liên lạc với bạn để thông báo về những thay đổi và sự diễn biến trong các chính sách, điều khoản và điều kiện của chúng tôi và các thông tin hành chính khác;

(e) xử lý và thanh toán hóa đơn và cước phí nhà cung cấp;

(f) quản lý cơ sở (bao gồm nhưng không giới hạn cấp giấy phép truy cập của khách thăm và tạo điều kiện giải phóng mặt bằng an ninh); và bất kỳ mục đích nào có liên quan hợp lý đến bất kỳ mục đích nào ở trên.

Nếu bạn đang tham dự bất kỳ sự kiện, hội nghị, hội thảo, khóa tu hay chuyến đi nào (“Sự kiện”)

(a) tổ chức và tạo điều kiện cho các Sự kiện mà bạn đã chọn tham dự, ghi danh hoặc tham gia;

(b) sắp xếp việc đi lại và ăn ở liên quan đến các Sự kiện;

(c) chụp hoặc quay ảnh và video nhằm mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị của công ty, và bao gồm ảnh và video giới thiệu bạn trong các ấn phẩm và video của chúng tôi trong các Sự kiện đó (theo thông báo phù hợp tại Sự kiện);

(d) thực hiện, điều hành và tạo điều kiện cho bất kỳ chương trình và hoạt động cụ thể của Sự kiện;

(e) xử lý các truy vấn của bạn hoặc sắp xếp các đầu mối liên lạc liên quan đến Sự kiện; và bất kỳ mục đích nào có liên quan hợp lý đến bất kỳ mục đích nào ở trên.

 

Xin lưu ý: thêm rằng mọi Sự kiện có thể phải tuân theo các điều khoản & điều kiện và có thể bao gồm các chính sách bảo mật hoặc chính sách bảo vệ dữ liệu riêng. Nếu vậy, các chính sách đó sẽ được áp dụng song song và bên cạnh DPP, mặc dù mọi mâu thuẫn giữa hai bên sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho chính sách Sự kiện. Trong các Sự kiện đó, Dữ liệu cá nhân của bất kỳ người đồng hành hoặc cá nhân nào đi cùng bạn cũng có thể được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ và xử lý theo DPP này.

 

3.3 Liên quan đến việc mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo cụ thể cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu vậy, chúng tôi cũng sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích bổ sung này, trừ khi chúng tôi đã thông báo cụ thể cho bạn nếu có nội dung nào khác đi.

 

4 Tiết lộ Dữ liệu cá nhân

 

4.1 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn không bị tiết lộ trái phép. Theo quy định của các luật hiện hành nào, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp nhằm các mục đích được liệt kê ở trên (nếu có) cho các thực thể hoặc các bên sau, cho dù các thực thể hoặc các bên đó có trụ sở tại quốc gia của bạn hoặc nước ngoài:

 

(a) các tập đoàn, công ty con và chi nhánh liên quan của chúng tôi;

(b) các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo hiểm;

(c) đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ nhằm mục đích vận hành cho chúng tôi, như dịch vụ chuyển phát nhanh, viễn thông, công nghệ thông tin, thanh toán, in ấn, hóa đơn, thu hồi nợ, xử lý, dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, đào tạo, du lịch, thị trường nghiên cứu, trung tâm cuộc gọi, bảo mật hoặc các dịch vụ khác;

(d) đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp;

(e) đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác tiếp thị và kinh doanh của chúng tôi liên quan đến các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ tiếp thị;

(f) cơ quan báo cáo tín dụng;

(g) bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, bên nhận chuyển giao hoặc bên nhận chuyển nhượng (thực tế hoặc tiềm năng) để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào) liên quan đến chúng tôi;

(h) các đối tác kinh doanh của chúng tôi;

(i) ngân hàng, công ty thẻ tín dụng bên ngoài, tổ chức tài chính khác và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng;

(j) các đối tác kinh doanh và từ thiện bên ngoài liên quan đến các sự kiện quảng cáo của công ty;

(k) các cố vấn chuyên nghiệp như kiểm toán viên và luật sư của chúng tôi;

(l) cơ quan quản lý chính phủ có liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thực thi pháp luật nhằm tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy tắc và quy định hoặc đề án nào được áp đặt bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào; và

(m) bất kỳ bên nào khác mà bạn ủy quyền cho chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.

 

4.2 Chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

 

Khi bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện điều đó, Dữ liệu cá nhân được thu thập ở một quốc gia có thể được tiết lộ hoặc chuyển sang một quốc gia khác. Trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi chuyển giao, giữ lại hoặc truy cập Dữ liệu cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở Úc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Ireland, Hàn Quốc, Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Hà Lan.

 

Luật bảo vệ dữ liệu tại các quốc gia này có thể không thể sánh được với luật tại quốc gia của bạn. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn sang một quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ các Dữ liệu cá nhân đó, ví dụ, áp dụng các nghĩa vụ hợp đồng thích hợp về an ninh và bảo mật đối với người nhận Dữ liệu cá nhân. Điều đó nghĩa là, theo PDPA, chúng tôi có quyền chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn khi chúng tôi có các biện pháp bảo vệ pháp lý và hoạt động nhất định.

 

Đối với Dữ liệu cá nhân được thu thập tại Indonesia, chúng tôi báo cáo mọi công tác tiết lộ Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông trước và sau khi việc chuyển giao đó diễn ra theo các yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Khi đồng ý với DPP này, bạn đồng ý với việc chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo DPP này.

 

5. Vấn đề về CNTT:

Sử dụng Cookie

5.1 Khi bạn tương tác với chúng tôi trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ từ trình duyệt của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để máy chủ của mình nhận ra khách quay lại là người dùng duy nhất, bao gồm nhưng không giới hạn, theo dõi thông tin liên quan đến phương thức khách truy cập trang web, loại trình duyệt mà khách đang sử dụng, hệ điều hành mà khách sử dụng, địa chỉ IP và thông tin về luồng nhấp chuột và nhãn thời gian của khách (ví dụ: khách đã xem những trang nào, thời gian truy cập các trang và thời gian dành cho mỗi trang web).

 

5.2 Cookie là các tệp văn bản nhỏ trong thư mục ‘Cookie’ trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị điện tử khác giúp chúng tôi nhớ ra bạn. Các cookie đặt bởi máy chủ của chúng tôi ở dạng chỉ có thể đọc và cookie không thể truy cập, đọc hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu nào khác trên thiết bị điện tử.

 

5.3 Cookie có thể bị vô hiệu hóa hoặc loại bỏ bởi các công cụ có sẵn trong hầu hết các trình duyệt thương mại. Các tùy chọn cho mỗi trình duyệt mà bạn sử dụng sẽ cần được cài đặt riêng và các trình duyệt khác nhau cung cấp các tùy chọn và chức năng khác nhau. Nếu bạn muốn tắt cookie liên quan đến các công nghệ này, bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, bạn không thể nhập (các) phần nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi.

Trang web bên thứ ba

5.4 Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết tới trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, bao gồm đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo vệ dữ liệu của các trang web của các bên thứ ba có liên kết tới trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ dữ liệu tại các trang web bên thứ ba đó. Một số trang web bên thứ ba này có thể cùng thương hiệu với logo hoặc nhãn hiệu thương mại của chúng tôi, mặc dù chúng tôi không vận hành hay duy trì những trang web đó. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên kiểm tra chính sách bảo vệ dữ liệu hiện hành của trang web bên thứ ba để xác định cách bên thứ ba đó sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào thu thập được từ bạn.

 

6. Duy trì Dữ liệu cá nhân

 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ không được lưu giữ lâu hơn là điều cần thiết đối với mục đích thu thập. Khi thông tin không còn cần thiết, thông tin sẽ bị hủy bỏ hoặc xóa vĩnh viễn (trừ khi luật pháp yêu cầu khác đi) trong một khoảng thời gian hợp lý.

 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập tại Indonesia sẽ được lưu giữ (và được mã hóa) trong ít nhất 5 năm, trừ khi được quy định khác đi bởi các quy định ngành hiện hành tại Indonesia.

 

7. Quyền của bạn đối với Dữ liệu Cá nhân được thu thập

 

Bạn có quyền (i) rút lại sự đồng ý đối với mọi công tác sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào, (ii) đối với mọi việc thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào, (iii) yêu cầu tạm dừng việc sử dụng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào, (iv) yêu cầu quyền truy cập hoặc cung cấp, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào và (v) khiếu nại về bất kỳ vi phạm hoặc không tuân thủ DPP của NSB. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn thực hiện quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được nêu trong phần 8 dưới đây. Trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả khi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn. Trước khi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào hoặc chỉnh sửa bất kỳ sự thiếu chính xác nào, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình và/hoặc cung cấp các thông tin khác để giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn.

 

8. Liên hệ với chúng tôi – Phản hồi, rút lại sự đồng ý, truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân

 

8.1 Nếu bạn:

 

(a) có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình hoặc DPP của chúng tôi;

(b) muốn rút lại sự đồng ý đối với bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu cá nhân nào như được quy định trong DPP này;

(c) muốn có quyền truy cập và chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu Cá nhân; hoặc là

(d) muốn thực hiện bất kỳ quyền nào khác trong phần 7 nêu trên, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu theo thông tin như sau:

• Tên của Cán bộ bảo vệ dữ liệu: [điền thông tin]

• Email: [điền thông tin]

• Cuộc gọi: [điền thông tin]

• Nội dung: [điền thông tin]

 

8.2 Xin lưu ý rằng nếu Dữ liệu cá nhân của bạn đã được bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi, bạn nên liên hệ với tổ chức hoặc cá nhân đó để thực hiện truy vấn, khiếu nại và yêu cầu truy cập và chỉnh sửa cho NSB nhân danh bạn.

 

9.Ngôn ngữ của DPP này

 

Trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng địa phương, bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế.